Convenis i patrocinadors

Consultant aquest apartat podreu estar informats dels convenis subscrits per l'associació amb altres entitats o organitzacions, així com la participació en altres plataformes, agrupacions o patronats d'entitats. Aquests convenis i participacions són un complement a la resta d'activitats i accions realitzades per la nostra associació que creiem poden ser de gran utilitat per aconseguir donar compliment als nostres objectius i estatuts.

Signat el nou conveni de col·laboració entre l'APEVC i Aula

Urbis

L’APEVC i el portal de formació on-line www.aulaurbis.com han signat un conveni de col·laboració.

Aula Urbis és un portal especialitzat en formació relacionada amb els serveis de manteniment urbà, que ofereix cursos a través d’una aula virtual sobre temàtiques de jardineria i paisatgisme, d’enllumenat públic, de recollida de residus i serveis de neteja.

En l’àmbit de la jardineria urbana els primers cursos previstos són de gestió de parcs infantils, valoració d’arbres i arbustos ornamentals, fitopatologies i control fitosanitari de l’arbrat urbà. També hi ha cursos de temàtiques més generalistes d’interès per als professionals del sector, com el curs sobre la contractació d’obres i serveis en l’administració local. Els cursos tenen una orientació eminentment aplicada, que constitueix una especialització important que complementa la formació reglada existent en l’actualitat, de gran utilitat per a la preparació de proves d’accés a l’administració pública o per a la formació continuada dels professionals del sector orientats als treballs per a l’administració.

El conveni estableix una bonificació d’un 10% en l’import de la matrícula per als socis de l’associació que així ho acreditin en el moment de formalitzar la inscripció, així com altres avantatges per a l’associació. A més a més estableix un marc de col·laboració i d’intercanvi d’experiències sobre la formació i l’organització d’activitats formatives en l’àmbit de la jardineria urbana i el paisatge
alt
 

Ntj’s - L'APEVC entra a formar part de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge

.

Antecedents

Les NTJ's les va començar a redactar l'any 1992 el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (COETAPAC). Posteriorment, l'any 2002, el mateix col·legi va crear la Fundació Privada de l'Enginyeria Agrícola Catalana amb aquesta mateixa finalitat.

L’any 2010 el col·legi ha voler obrir a altres entitats afins la possibilitat de formar part de la fundació i al mateix temps donar-li un nou impuls.

El paper de l'APEVC

Des de la junta de l'APEVC vam considerar que les NTJ's són una eina útil per l'objectiu de la nostra associació: la millora dels espais verds de Catalunya. És per aquest motiu que vam decidir formar part de la fundació i implicar-nos-hi.

Vam treballar aquests temes juntament amb el Gremi de jardineria de Catalunya, el propi col·legi i, en un principi, amb el Choc, i vam concloure que la fundació era viable si es mantenien els punts forts i es solucionaven els febles.

El punt fort de la fundació és la qualitat de les normes, la seva utilitat pel sector verd i la seva cartera de clients. En queden per treure. El punts febles són els control de costos i el marketing.

Per aquest motiu hem incorporat la figura del director gerent. La seva principal funció és comercial i de direcció. Una gran part del seu sou és per objectius. La persona a qui li hem encarregat aquesta tasca és la Bet Gimeno.

La fundació refundada

La fundació canvia d'estatuts, de patrons, de nom i d'estructura. Els nous patrons són el Col·legi, el Gremi de Jardineria de Catalunya i l'APEVC. El nou nom és FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. El principal canvi en l'estructura és que s'incorpora la figura del gerent/comercial i que l’òrgan de govern serà el consell consultiu.

NTJ's i més coses

La Fundació es dedicarà principalment a redactar noves normes, revisar i actualitzar les antigues i difondre-les. Però també desenvoluparà altres activitats.